HEADER_GRAPHIC
Medlemsservice Aktiviteter Om os Moedested Indmeld
  aktiviteter-tryk her

Vedtægter


Vedtægter for MacØstjylland

§1
Foreningens navn er MacØstjylland.
§2
Foreningens formål
Foreningen MacØstjylland har til formål at udbrede kendskabet til og øge medlemmernes færdigheder i brugen af Apple Macintosh computere gennem workshops, kursusvirksomhed, demonstrationer, foredrag og almindeligt socialt samvær arrangeret af og for foreningens medlemmer og andre interesserede.
Foreningen kæmper for ligestilling for mac brugere overfor offentlige og private foreninger og firmaer.
Adgangskriterier
Som medlem kan optages enhver med interesse i Apple Macintosh computere. Ejerskab af en Macintosh er ingen betingelse for optagelse i foreningen.
§3
Bestyrelsen kan afslå en anmodning om optagelse som medlem, og kan ekskluderer medlemmer, der handler imod foreningens interesser. Eksklusionen kan ankes på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor punktet skal optages på dagsordenen.
§4
Kontingent betales ved indmeldelse og gælder for et kalenderår. Øvrige medlemmer skal betale senest 14 dage efter udsendelse af opkrævning. Inden restanten slettes, skal Kassereren rykker den pågældende skriftligt eller via email én gang, hvor der gives 14 dages betalingsfrist. Ved restance på mere end 2 måneder slettes man af medlemslisten. De rettigheder man opnår som medlem, gælder kun ved betalt medlemskab. Ved indmeldelse midt I et kalenderår betales et forholdsmæssigt kontingent.
§5 stk. 1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer der har betalt deres kontingent har adgang og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§5 stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt eller via e-mail til alle medlemmer senest 4 uger inden afholdelsen.
§5 stk. 3
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

A. Valg af dirigent og referent.
B. Formandens beretning.
C. Kasserens fremlægning af:
1. det reviderede regnskab til godkendelse.
2. budgetforslag til det kommende år.
3. forslag til kontingent for kommende år.
D. Behandling af indkomne forslag.
E. Valg til bestyrelsen. De foreslåede kandidater præsenterer sig, ligesom deltagerne kan fremkomme med eventuelle kommentarer.
F. Valg af 2 revisorer
G. Eventuelt.
§6 stk. 1
Generalforsamlingen vælger 7-10 medlemmer til bestyrelsen samt op til 3 suppleanter herfor. Bestyrelsen konstituerer sig selv. (dvs. vælger selv formand, sekretær, kasserer). Alle valg gælder for 1 år af gangen.
§6 stk. 2
For at opnå valg skal man enten være til stede på generalforsamlingen eller have givet skriftligt eller via e-mail tilsagn til formanden om, at man ønsker at opstille til valg.
§7
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt eller via e-mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
§8
Generalforsamlingen kan træffe beslutninger ved simpelt flertal. Ved afstemning om vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer være for ændringen.
§9
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et simpelt flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsesfrist senest 2 uger før afholdelse, med oplysning om årsag til indkaldelsen. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles den/de på indkaldelsen angivne punkt/punkter. Der kan stemmes ved fuldmagt med præciseret standpunkt. Maks. én fuldmagt pr. deltagende stedfortræder.
§10 stk. 1
Foreningens eventuelle oplæsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for foreningens opløsning. Der kan stemmes ved fuldmagt med præciseret stand-punkt. Maks. een fuldmagt pr. deltagende stedfortræder.
§10 stk.2
Bestyrelsen kan træffe afgørelse om at benytte urafstemning vedrørende større beslutninger.
§11
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af de valgte revisorer.
§12
For MacØstjylland's forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke.

§13
Det påhviler bestyrelsen, at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens anliggender, herunder for eksempel betaling af udgifter, tegning af nødvendige forsikringer og deslige.
§14
Foreningen tegnes af Formand og Kasserer.
§15
Æresmedlemmer. I ganske særlige tilfælde kan generalforsamlingen udnævne medlemmer, der har gjort en helt speciel indsats, til æresmedlem. æresmedlemmer får gratis medlemskab af foreningen og har gratis adgang til foreningens arrangementer. Desuden har æresmedlemmer både møde-, tale- og stemmeret til generalforsamlinger.
Vedtaget den 7. april 2002 på den stiftende generalforsamling på Børnenes Friskole, Risskov og senest ændret ved den ordinære generalforsamling 6.4.2017.

Formand: Kim Gammelgaard

af Kim Gammelgård d. 02-01-24
Tilbage
 
givere

Macsupport på Stjernepladsen Conviator hosting Apple