HEADER_GRAPHIC
Medlemsservice Aktiviteter Om os Moedested Indmeld
 

Referat fra generalforsamling april 2005


Generalforsamling den 20. april 2005.

Dagsorden

A. Valg af dirigent.
B. Formandens beretning.
C. Kassererens fremlægning af:
1. Det reviderede regnskab til godkendelse.
2. Budgetforslag til det kommende år.
3. Forslag til kontingent for kommende år.
D. Behandling af indkomne forslag.
E. Valg til bestyrelsen.
De foreslåede kandidater præsenterer sig, ligesom deltagerne kan fremkomme med eventuelle kommentarer
F. Valg af 2 revisorer
G. Eventuelt.

A. Valg af dirigent
11 medlemmer mødte frem til generalforsamlingen
Hanne vælges som dirigent.
Jens D er referent
Hanne starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og overlader orden til formanden.

B. Formandens beretning
Formandens beretning ved Flemming Jensen:
Formanden berettede udviklingen i foreningen det seneste år.
Vi er i øjeblikket 174 medlemmer, hvor vi ved starten for 3 år siden var ca. 50 medlemmer.
Foreningen har haft mange aktiviteter i form af workshops og gruppeaktiviteter. Vi har bl.a. en velfungerende videogruppe.
Nogle af de nye medlemmer kommet via vores sponsoraktiviteter med Fona, hvor butikken tilbyder en køber af en Mac et års medlemskab af Macøstjylland.
Vi er flyttet til nye lokaler. Foreningen er meget taknemlig for at Jensens Bureau frit har stillet klublokale til rådighed.
Fremtiden er god for Macbrugere. Salget af Applemaskiner er stigende, og det mærker vi på medlemstilgangen.
Afslutningsvis orienterede formanden om det kommende store Mac-arrangement: Macfest der foregår den 29. april ? 1. maj.

Formanden beretning vedlægges.
Generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.

C. Kassererens beretning:
Den ene revisor er bortrejst og den anden er sygemeldt. Regnskabet er derfor ikke blevet revideret. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen og forventes godkendt på næste bestyrelsesmøde, når det er blevet revideret.

1. Regnskabet
Kim gennemgik regnskabet i detaljer
Regnskabet for 2004 i korte tal:
regnskab budget
Indtægter 10.140 11.000
udgifter 7.170 11.000
overskud 2.969 0

I budgettet er indregnet et køb og salg af T-shirt på kr. 2000,00 som ikke blev realiseret.
Foreningen viser et overskud på ca. kr. 3.000,- for 2004.
Generalforsamlingen har ingen bemærkninger til regnskabet. Det indstilles til godkendelse, når det er revideret.

2. Budget
Kim fremlagde budget for 2005, der balancerer med indtægter og udgifter på kr. 11.000,-. Der forventes ikke større vækst i medlemstilgangen.

3. Forslag til fremtidig kontingent
Følgende kontingentbeløb blev besluttet
Personlig medlemskab: 100,00
Firma medlemskab: 500,00

D. behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

E. Valg til bestyrelsen
Suppleanter til bestyrelsen:
Ulrik
Carsten
Hanne

Medlemmer af bestyrelsen:
Flemming
Kim
Skipper
Mikael
Jens Danielsen
Per Tøfting
Henrik

F. Valg af revisorer:
Vivi Gammelgaard
Rune Brodersen
G. Eventuelt
Skipper: Kursusforløb for nybegyndere, der løber over en længere periode.

Carsten: en workshop for nybegyndere over f.eks. 4 gange hvor medlemmer melder sig til.

Kim fremlagde en model for inddeling af medlemmernes behov. Se vedlagte tegning
1. Nørder ? Terminalbrugere, serverfolk, systemfolk
2. Professionelle ? der har deres indkomst fra Mac?en
3. Almindelige brugere, der f.eks. bruger Mac til Internet og iLife-programmer
4. Nye Mac OSX brugere, OS 9-brugere, Windows-brugere og helt nye computerbrugere

Generalforsamlingen foreslår, at bestyrelsen undersøger hvordan man kan tilgodese den meget brede medlemsskares behov for undervisning og vejledning i OSX og applikationer.

Klubben har bevæget sig fra at være en forening af ?erfarne? macbrugere til en foreningen med meget varieret sammensætning med mange nye brugere.

Ulrik: For at skabe en kultur omkring Mac-hygge foreslår han at sætte det i system ? f.eks. den sidste torsdag i hver måned
Ulrik efterlyser en klub T-shirt.
Han efterlyser en udvidet samarbejde med Fona og Officeline til f.eks. at omhandle medlemsrabbat. Flyer i Fona skal laves mere tillokkende ? f.eks. med en plakat.

Ulrik foreslår at bestyrelsen arbejder med forslag der giver Mac mere synlighed, f.eks. i form af arrangementer i Århus Festuge og/eller en ?besøgsvens? ordning for ældre Macbrugere.

Skipper foreslår at der arbejdes på en samarbejde mellem Macgrupperne i Danmark. Det er umiddelbart ikke stemning for forslaget i generalforsamlingen.

Hanne: Foreningen bruger noget af overskuddet på at købe udstyr det udlåning blandt medlemmer.

Ulrik: Klubben burde arrangerer en tur til Macworld i Paris (20-24 sep. 2005).
Mødet sluttes i god ro og orden


af Kennet Zycek d. 23-06-07
Tilbage
 
givere

Macsupport på Stjernepladsen Conviator hosting Apple