HEADER_GRAPHIC
Medlemsservice Aktiviteter Om os Moedested Indmeld
  aktiviteter-tryk her

Referat fra generalforsamling april 2005


Generalforsamling den 20. april 2005. Dagsorden A. Valg af dirigent. B. Formandens beretning. C. Kassererens freml�gning af: 1. Det reviderede regnskab til godkendelse. 2. Budgetforslag til det kommende �r. 3. Forslag til kontingent for kommende �r. D. Behandling af indkomne forslag. E. Valg til bestyrelsen. De foresl�ede kandidater pr�senterer sig, ligesom deltagerne kan fremkomme med eventuelle kommentarer F. Valg af 2 revisorer G. Eventuelt. A. Valg af dirigent 11 medlemmer m�dte frem til generalforsamlingen Hanne v�lges som dirigent. Jens D er referent Hanne starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og overlader orden til formanden. B. Formandens beretning Formandens beretning ved Flemming Jensen: Formanden berettede udviklingen i foreningen det seneste �r. Vi er i �jeblikket 174 medlemmer, hvor vi ved starten for 3 �r siden var ca. 50 medlemmer. Foreningen har haft mange aktiviteter i form af workshops og gruppeaktiviteter. Vi har bl.a. en velfungerende videogruppe. Nogle af de nye medlemmer kommet via vores sponsoraktiviteter med Fona, hvor butikken tilbyder en k�ber af en Mac et �rs medlemskab af Mac�stjylland. Vi er flyttet til nye lokaler. Foreningen er meget taknemlig for at Jensens Bureau frit har stillet klublokale til r�dighed. Fremtiden er god for Macbrugere. Salget af Applemaskiner er stigende, og det m�rker vi p� medlemstilgangen. Afslutningsvis orienterede formanden om det kommende store Mac-arrangement: Macfest der foreg�r den 29. april ? 1. maj. Formanden beretning vedl�gges. Generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. C. Kassererens beretning: Den ene revisor er bortrejst og den anden er sygemeldt. Regnskabet er derfor ikke blevet revideret. Regnskabet freml�gges p� generalforsamlingen og forventes godkendt p� n�ste bestyrelsesm�de, n�r det er blevet revideret. 1. Regnskabet Kim gennemgik regnskabet i detaljer Regnskabet for 2004 i korte tal: regnskab budget Indt�gter 10.140 11.000 udgifter 7.170 11.000 overskud 2.969 0 I budgettet er indregnet et k�b og salg af T-shirt p� kr. 2000,00 som ikke blev realiseret. Foreningen viser et overskud p� ca. kr. 3.000,- for 2004. Generalforsamlingen har ingen bem�rkninger til regnskabet. Det indstilles til godkendelse, n�r det er revideret. 2. Budget Kim fremlagde budget for 2005, der balancerer med indt�gter og udgifter p� kr. 11.000,-. Der forventes ikke st�rre v�kst i medlemstilgangen. 3. Forslag til fremtidig kontingent F�lgende kontingentbel�b blev besluttet Personlig medlemskab: 100,00 Firma medlemskab: 500,00 D. behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. E. Valg til bestyrelsen Suppleanter til bestyrelsen: Ulrik Carsten Hanne Medlemmer af bestyrelsen: Flemming Kim Skipper Mikael Jens Danielsen Per T�fting Henrik F. Valg af revisorer: Vivi Gammelgaard Rune Brodersen G. Eventuelt Skipper: Kursusforl�b for nybegyndere, der l�ber over en l�ngere periode. Carsten: en workshop for nybegyndere over f.eks. 4 gange hvor medlemmer melder sig til. Kim fremlagde en model for inddeling af medlemmernes behov. Se vedlagte tegning 1. N�rder ? Terminalbrugere, serverfolk, systemfolk 2. Professionelle ? der har deres indkomst fra Mac?en 3. Almindelige brugere, der f.eks. bruger Mac til Internet og iLife-programmer 4. Nye Mac OSX brugere, OS 9-brugere, Windows-brugere og helt nye computerbrugere Generalforsamlingen foresl�r, at bestyrelsen unders�ger hvordan man kan tilgodese den meget brede medlemsskares behov for undervisning og vejledning i OSX og applikationer. Klubben har bev�get sig fra at v�re en forening af ?erfarne? macbrugere til en foreningen med meget varieret sammens�tning med mange nye brugere. Ulrik: For at skabe en kultur omkring Mac-hygge foresl�r han at s�tte det i system ? f.eks. den sidste torsdag i hver m�ned Ulrik efterlyser en klub T-shirt. Han efterlyser en udvidet samarbejde med Fona og Officeline til f.eks. at omhandle medlemsrabbat. Flyer i Fona skal laves mere tillokkende ? f.eks. med en plakat. Ulrik foresl�r at bestyrelsen arbejder med forslag der giver Mac mere synlighed, f.eks. i form af arrangementer i �rhus Festuge og/eller en ?bes�gsvens? ordning for �ldre Macbrugere. Skipper foresl�r at der arbejdes p� en samarbejde mellem Macgrupperne i Danmark. Det er umiddelbart ikke stemning for forslaget i generalforsamlingen. Hanne: Foreningen bruger noget af overskuddet p� at k�be udstyr det udl�ning blandt medlemmer. Ulrik: Klubben burde arrangerer en tur til Macworld i Paris (20-24 sep. 2005). M�det sluttes i god ro og ordenaf Kim Gammelgaard d. 07-01-24
Tilbage
 
givere

Macsupport på Stjernepladsen Conviator hosting Apple